زندگی چیست؟

-------------------

با زندگی چه می توان کرد؟

--------------------------

چه موقع زندگی زیبا و توام با شادمانی می شود؟

 

زندگی شانس منحصر به فردی است که در اختیار انسان قرار می گیرد تا ضمن بهره مندی از هوش و استعداد و تلاش و پشتکار،  به سعادتمندی و بهروزی دست یابد. پرسش مهم این است

آیا زندگی بستری آماده و راهی گشوده شده است یا باید آن را فراهم نمود؟

--------------------------------------------

در سفر طولانی زندگی

کدام ابزارها ضروری والزامی هستند؟

کدام قابلیت ها اجباری هستند؟

فازهای مهم زندگی کدام هاهستند و در هر فاز چه باید کرد تا ساختمان زندگی به موقع بنا شود؟

------------------------------------------------------

مهمترین تصمیمات زندگی کدام ها هستند و چگونه می توان این تصمیمات را به درستی اتخاذ نمود؟

این پرسش ها و بسیاری پرسش های دیگر در درس های زندگی با حضور خود شما طرح و موشکافی می شوند. به این پرسش ها با رسم نقشه زندگی شما پاسخ داده می شود