زمان و مدیریت آن


 زمان گران قیمت ترین کالائی است که انسان در زندگی دارد. اصلا زندگی یعنی زمان. زندگی یعنی حرکت بر بستر زمان. ارزش هر کار و کالائی 

هم با زمانی که صرف انجام و یا تولید آن شده است سخنجیده می شود.


زمان و جزر و مد دریا هرگز منتظر کسی نمی مانند. زمان زندگی و پول است. وقتی زمان را تلف می کنیم، زندگی و اندوخته هایمان را از دست می دهیم. عمر انسان شبیه یک حساب بانکی است که دائما در حال تنزل است.


رئیس جمهور یک کشور و یک فرد بسیار معمولی زمان یکسانی دارند. آنها هر دو 24 ساعت در شبانه روز در اختیار دارند. بی ارتباط با سن و موقعیت اجتماعی و تحصیل و تخصص، همه انسان ها زمان های برابری دارند.


همان گونه که ماسه های ریز از لابلای انگشتان شما می ریزند زمان هم از دست می رود. برنده آن فردی است که از زمان به شکلی مفید و فعال استفاده می کند. زمان همیشه به جلو می رود و هرگز به عقب بر نمی گردد.


مسیر زمان یکطرفه است. به همین دلیل نمی توان به گذشته برگشت و اشتباهات را تصحیح کرد و یا از زمان دوباره استفاده کرد. زمان آنگاه که ما در شادی هستیم زود می گذرد و زمانی که به کارهای روزانه مشغولیم دیرتر سپری می شود

دوره های آموزشی شامل موارد زیر

 

مدیران 

دانشجویان --> بیشتر بخوانید 

کارمندان 

والدین تنها 

دانش آموزان

موارد آموزشی در مدیریت زمان

 

١- دزدان وقت کدام ها هستند؟

 

٢- جبران زمان از دست رفته

 

٣- رابطه کار و زمان

 

٤- ارزش واقعی وقت شما چقدر است؟


استفاده از مفید از زمان یک هنر است
.........................................
دوندگی زیاد و نتیجه کم؟! --> مشکل در مدیریت زمان است
 ......................................
 مدیریت درست زمان، راندمان کار را به %100 افزایش می دهد
..........................................
شما به ابزار لازم نیاز دارید و این ابزارها مهارت شما را افزایش می دهند