جنبش آزادی خواهی ایران

سنگرهای زیاد، پایگاه های کم

بی تردید سرمایه سیاسی پنهان و پیدا درجنبش آزادی خواهی ایران یکی از بزرگترین و متنوع ترین طیف اپوزیسیون در تبعید
درمیان همه جنبش های سیاسی درجهان است. گسترش و شناخته شدگی جنبش آزادی خواهی ما در خارج از ایران، ریشه در
تاریخ جنبش داشنجویی ایران در تبعید(کنفدراسیون) دارد. دریغا که کنفدراسیون، با برآمد آخوندیسم و قبضه قدرت سیاسی در
ایران در بهمن 57 به پایان فعالیت خود رسید. یک اندیشمند ایرانی به درستی می گوید که:" ما ایرانی ها، هدف ها را در
نیمه راه رها می کنیم و پروژه ها و برنامه را بی سرانجام می گذاریم." ...ادامه مطلب