تعویض پارادایم ها در پژوهش های داروئی

سابقا تلاش بر این بود تا کنترل ایمپالس ها و سیگنال هایی که به قشر خاکستری و واحد های تحت کنترل آن می رسد در مرحله پیشا سیناپسی صورت گیرد. اکنون پژوهشگران رشته داروشناسی بالینی بر این نظر هستند که کنترل و تنظیم سیگنال ها و دریافت های حسی در مرحله پیشا سیناپسی چه بسا بتواند به تولید داروهایی موثرتری در درمان بیماری های روحی به ویژه افسردگی اسکیزوفرنی و وسواس منجرشود. از سوی دیگر نگاه پزشکان از اندیشه بیمار به احساسات او تغییر پیدا کرده است. تولید داروهایی که بتوانند سیگنال ها و هورمون ها را قبل از عبور آنها از سلول های عصبی اولیه کنترل کنند کار آسانی نیست و می تواند به اختلال در اعمال حیاتی بدن مثل کنترل درجه حرارت، ضربان قلب و تنظیم دستگاه تنفسی راه ببرد و خطرهای زیادی در پی داشته باشد