تشخیص دقیق تنها یک هنر نیست، بلکه یک شرط مهم برای درمان موفق و ماندگار است

نیاز اورژانس به مشاوره و یا دارو دارید؟  --- با این شماره ها تماس بگیرید

                                                    0707-26 84 72

 

خارج از سوئد زندگی می کنید؟ با این شماره ها تماس بگیرید

0046--707 26 84 72


خدمات پزشکی ما