تدریس های دکتر افتخاری در سه زمینه ارائه می شوند

 

تدریس برای دانشجویان پزشکی در دانشگاه استکهلم و نیز در سایر دانشگاه ها

 

تدریس برای داشنجویان روانشناسی در دانشگاهای مختلف سوئد

 

تدریس برای پزشکان متخصص در زمینه بیماری های پیچیده روانپزشکی و نیز در داروشناسی

 

تدریس برای پزشکان خارجی که برای دوره های چند روزه به سوئد می آیند. این تدریس به ویژه به تجربیات بالینی و اختصاصی دکتر افتخاری مربوط می شوند

 

تدریس در طی بازدیدهای کوتاه در سایر کلینیک های روانپزشکی در سوئد. این تدریس ها عموما یک ساعته و کوتاه هستند و بیتشر خصلت گره گشائی دارند

 

تدریس برای روان پزشکانی که در حال اخذ تخصص خود هستند و دکتر افتخاری به عنوان پزشک ارشد و سوپروایزر آنها ایفای نقش می کنند. این پزشکان منحصرا در بیمارستان کارولینسکا کار می کنند.

 

دکتر افتخاری همچنین به عنوان سوپروایزر دکتران متخص که در زمینه بیماری های پی تس اس دی، نورپسکیاتری و پسیکوز نیازمند مشاوره هستند، کار می کنند.