مصاحبه های علمی دکتر افتخاری

رفتارشناسی فردی و اجتماعی

 

مصاحبه دکتر افتخاری

با رادیو آزادگان

رفتارشناسی
موضوع گفتارهای دکتر افتخاری است که هر هفته و به مدت پنج سال از رادیو آزادگان در آمریکا برای ایران و سایر فارسی زبانان در خارج کشور تولید و پخش می شد. این برنامه کاملا غیر انتفاعی و عاری از هر گونه بار تبلیغی بود. دریغا که شغل انسانی پزشکی در بسیاری موارد به وسیله کسب درآمد تبدیل شده است.