آموزش آسان

شیوه آموختن

 

زمان کوتاه، مطالب زیاد و بغرنج و همزمانی تحصیلات با جوانی و سایر نیازها، جوانان و دانشجویان را در تنگنائی سخت قرار داده است. چند پرسش اساسی این است

 

چه بیاموزیم؟

چرا بیاموزیم؟

چگونه بیاموزیم؟

از کجا بیاموزیم؟

برای آموختن به چه امکاناتی نیاز داریم؟

................................................

فاکتورهای مهم برای فراگیری کدام ها هستند؟

 

رابطه هوش و حافظه

رابطح هوش و تکنیک

رابطه هوش و پشتکار

   چگوه می توان یک ترکیب هارمونیک و سازگار از این فاکتورها ایجاد کرد؟