نقشه زندگی 

زتدگی حکایت یافتن خویش نیست. زندگی یعنی خلق و ساختن خویش.
نقشه زندگی، کارنامه گذشته شما و ابزار ساختن داستان های زندگی است که شما می خواهید در آینده تجربه کنید

----------------------

 با رسم نقشه زندگی، می توانید با اطمینان و با داشتن شاخص های روشن برای جهت گیری و گزینش آگاهانه مسیرهای زندگی حرکت کنید

----------------------

نقشه زندگی، گذشته شما را در امتداد حال به آینده متصل می کند و از زندگی شما یک کلیت هارمونیک و سازگارمی سازد

---------------------

نقشه زندگی به شما نشان می دهد که زمان را به جای نظاره کردن، دریابید و زندگی کنید

---------------------

رسم و نمایش حوادث و کارکردهای گذشته ( به ویژه فرازهای مهم و الگوهای رفتاری و عملی) که ممکن است در گذشته مورد توجه نبوده باشند، راه آینده امید بخش و کم خطر را هموار می کند

----------------------

دیدن سال های پیش رو، به شما نشان می دهد که چه مدت زمانی برای انجام کار و رسیدن به اهدافتان باقی است. این برآورد به شما کم می کند که آینده را در بستر زمان (به عنوان مهمترین ابزار تکامل و پیشرفت) به درستی مدیریت کنید 

صفحه مدیریت زمان را مشاهده کنید


نقشه سمت چپ این صفحه پارامترهای مهم زندگی را نشان می دهد. این که در هر اتاق و یا قسمت چه محتوا و مضمونی جای می گیرد، از فرد به فرد تفاوت دارد

طراحی این حوزه ها ی زندگی به مربی گری و تدریس نیاز دارد. هدفگذاری ها، مهم اما کافی نیستند. استراتژی های واقع گرایانه و دقیق لازمه دست یافتن به هدف هاست

گل پایین این صفه را با نقشه زندگی سمت راست مقایسه کنید. شباهت ها زیاد است. در عین حال تصویر گل نشان می دهد که می توان هدف ها و ابعاد ریزتری هم در زندگی ایجاد کرد. هر قدر محتوای زندگی غنی تر باشد. نقشه آن هم زیباتر می شود