نگاهی به روند شکل گیری حزب عدالت و توسعه در ترکیه
در آستانۀ حمله به عراق، کشور کلیدی ترکیه، نیازمند حکومتی بود که قبل از هر چیز با منافع و سیاستهای منطقه ای ایالات متحدۀ امریکا هماهنگی داشته و در پروسۀ اجرای آن نه تنها اخلاگری و دخالت بی مورد نکند بلکه همراه و همگام با آن عمل نماید! از طرف دیگر واز آنجا که خود کشور ترکیه و بخشی از خاک آن نیز موضوع و جزءای از “پروژه خاورمیانه بزرگ” بوده است تحولات درونی آن نیز می بایستی در چهارچوب و راستای این پروژه شکل گرفته و پیش می رفت.
بنابراین شکل گیری یک نیروی سیاسی جدید و قبضۀ اهرمهای قدرت سیاسی در ترکیه به ضامن اجرای موفقیت آمیز استراتژی جدید امریکا در منطقه تبدیل شده بود


ادامه مطلب