صدای انقلاب مردم ایران - بیم ها و امیدها                                           

 

نگذاریم این صدا خاموش شود!

برای تداوم خیزش با شکوه مردم ایران، حتما نیاز داریم ذات و صفات این حرکت را بشناسیم تا بتوانیم مکانیزم های یاری رساندن و تداوم آن را تحکیم بخشیم. در تحلیل حرکت های اعتراضی در چند دهه اخیر غالبا و سر بزنگاه دچار رویکردهای عاطفی – احساسی شده و چشم اندازهای دورتر را دقیقا رصد نکرده ایم. نتیجه این رویکرد، درجا زدن جنبش آزادی خواهی، تداوم استبداد و افزایش هزینه های مبارزه بوده است.

ذات این خیزش چیست و از کدام سرمایه اجتماعی تغذیه می کند؟

1-   این خیزش، آغاز یک انقلاب در ایران است اما درمرحله سرنگونی نیست.

2-   در جوهر طبیعی خود، مردمی و خود جوش است. به فرمان هیچ رهبر و شخصیتی آغاز نشده است. و ازهیچ جریان سیاسی تبعیت نمی کند. مستقل، قائم به خود و مغرور است.

3-   بیرون از اختیار و دخالت قدرت های خارجی است و از این نظر اصیل و مردمی است.

4-   زن محور و فمنیستی اما عمیقا آزادی خواهانه و مترقی است.

5-   مرکزی ترین مسئله رژیم یعنی پوشش اجباری زنان را که پرچم و نماد اسلام شیعی است، نشانه رفته است. مطالبات وسیعی دارد که نه به حجاب محدود و نه با برداشتن گشت ارشاد مبهوت می شود.

6-   عدالت خواه، سراسری و فراگیر است. حرکت های اعتراضی در گذشته، محدود به گروه اجتماعی و یا صنف خاصی بودند که منافع و مشکلات آن گروه، ضرورتا درد مشترک همه جامعه نبود.

7-   فراتر از قومیت، مذهب، منطقه و مرام است.

8-   نه حامل بار ایدولوژیک است و نه پلاتفرم سیاسی اش رنگ یک هیچ نحله فکری خاص بر چهره دارد.

9-   مهمترین گروه جامعه، یعنی جوانان را در خط مقدم خود دارد. نسلی که ایران آزاد فردا میدان زیست اجتماعی و سکوی سعادت و رشد او خواهد بود.

10-       فزاینده، سمج و شجاع است. ترس را به کناری گذاشته و با جسم و جان در میانه میدان است.

11-   یکپارچه شده و افسانه داخل و خارج را در اذهان مردم باطل و پیوستگی/همبستگی بی نظیر بخش برون مرزی ایرانیان را به خود گره زده است و افزون بر آن از پشتیبانی بشریت مترقی و آزادی خواه نیز به شکل بی نظیری برخوردار شده است.

پاشنه آشیل ها و نقاط آسیب پذیر جنبش

1-   رهبری منسجم و معرفی شده ندارد. از همین منظر می تواند توسط نیروهای نامردمی، فرصت طلب و تمامیت خواه، مصادره شده، به انحراف برود.

2-   عمدتا محدود به نیروی جوان است و هنوز نتوانسته است حمایت همه جانبه سایر نسل ها را جلب کند. (اساسا مجال چنین کاری نداشته است)

3-   احساسی و مسلح به خشم و خروش است و می تواند در طی طریق، مرحله سوزانی کند، موانع مسیر را شناسائی نکرده و نیرویش را به راحتی از دست داده و یا بی مورد به هرز ببرد.

4-   در بخش سلبی و نفی تمام عیار رژیم حاکم تصویر نسبتا روشنی دارد اما در وجه اثباتی و در حوزه جایگزینی، چالش های عمده ای فرا روی خویش دارد.

5-   همزمان است با بحران های جهانی و از این رو نمی تواند، همه ی توجه و حمایت دولت های خارجی را داشته باشد. بحران اوکراین و به تبع آن بحران انرژی و تنش غرب و روسیه (وچین؟)، بی تردید ذهن مردم کشورهای خارجی و سیاستمداران را به خود مشغول کرده است و میل و اشتیاق کافی برای مدیریت یک بحران جدید باقی نگذاشته است. این مشکل را از منظر خارجیها باید نگاه کرد. سقوط رژیم درحال حاضر نوعی بی ثباتی و تشنج ایجاد می کند که به طور مرحله ای هم که شده برای خارجی ها دردسر آور خواهد بود. طرح این واقعیت بی تردید به این معنا نیست که انقلاب مردم ایران می بایست بر محور حمایت خارجی بچرخد یا مبنای کار را بر این پشتیبانی های استورا کند، اما برای بقا و قوام خود، ناگزیراز تنظیم رابطه ای پویا با بیرون از مرزهای ایران است.

چه باید کرد و ضروری ترین اقدام تاریخی چیست؟

این روزها نه تکرار شدنی هستند و نه قابل باز باگشت. جنبش آزادی خواهی مردم ایران ، بارها قبل از رسیدن به هدف یا به انحراف رفته و یا زمین گیر شده است. در فاصله بین این جنبش ها و خیزشها، خلا موجود را استبداد در اشکال گوناگونش پرنموده و هزینه ها ی انسانی و مادی بی کران بر کشور ما تحمیل کرده است.

این دور باطل تا کی قرار است ادامه یابد؟

ده سال پیش در نوشتاری با عنوان " چند معضل گره ای جنبش آزادی خواهی چنین نوشتم و ببینید امروز این تقاضا و تحلیل چقدرعینی شده است!

" جنبش آزادی خواهی ایران، به زبان، سیاست و رویکردهای کاملا متفاوتی نیازمند است که با نگاهی واقعگرایانه، تکوین یافته باشد. جامعه، گروهای سنی متفاوت با نیازهای گوناگون دارد. نسل جوان جامعه سرکوب شده ترین، مأیوس ترین و مهمترین گروه اجتماعی است.  این نسل و این بخش از جامعه را دریابیم، با آن به گفتگو بنشنینم به دردها و رازهایش گوش فرا دهیم و ببینیم با کدام ساز و کار می توانیم با او همراه و او را با خود هم گام نمائیم. برای این کار به یک تغییر دیدگاهی نیاز داریم. باید از امر و نهی کردن به این نسل خودداری و به زبانی امروزی با آن به تعامل برسیم! (5)

 

    این جنبش نیازمند رهبری است(1). در نبود رهبری، هدف ها نا روشن، تاکتیک ها مبهم، هزینه ها زیاد، تجربه ها منفی و ناامیدی و یاس سایه گستر خواهد شد. رهبری باید بتواند فراگیر باشد و خواست عموم مردم را نمایندگی کند. از این منظر( و همانطور که خوانندگان این نوشتار به خوبی می دانند) چنین رهبری تنها از درون یک جبهه ی(2) گسترده و بر بستر یک اجماع سیاسی (3) و در روند یک مشارکت همگانی(4) تکوین خواهد یافت.

ما اکنون با دو فاز یا مرحله مهم مواجه هستیم

1-   قبل از تلاش برای معرفی یک مجموعه شورائی رهبری کننده، شاید مبرم ترین نیازهم اکنونی جنبش، کمک های مالی و تدارکاتی(لجستیکی باشد). تشکیل شورای هماهنگی کمک های مالی و تدارکاتی، به جنبش ازادی خواهان داخل کشور تنها به دو عامل برای تحقق یافتن نیاز دارد. دلسوزی و درایت. دلسوزی در ما انگیزه و مسئولیت ایجاد می کند و درایت همان عقلانیت ضروری برای تشخیص وظایف تاریخی ما در این مرحله حساس از تاریخ ایران است.

2- تشکیل یک جبهه فراگیر تا این جبهه به نوبه خود کنگره ملی ایرانیان را تدارک ببینید. ازدرون کنگره ملی، شورای رهبری تکوین خواد یافت. من از بدیهیاتی که اکنون دیگر داخل و خارجی در کار نیست و جنبش آزادی خواهی مردم ایران یک پارچه عمل می کند حرفی نمی زنم.

مجموعه نوشتارهای زیر(رفرنس ها) تمامی ابعاد تشکیل جبهه و ساز و کار آن را به روشنی بیان می کنند.

مسعود افتخاری - مهر 1401

 

رفرنس ها:

1-     رهبری سیاسی جایگاه و جوانب آن | dr Massoud Eftekhari (dreftekhari.com)

2-     جبحه متحد مردم سالاری | dr Massoud Eftekhari (dreftekhari.com)

3-     اجماع سیاسی محال یا ممکن | dr Massoud Eftekhari (dreftekhari.com)

4-     کنگره ملی ایرانیان | dr Massoud Eftekhari (dreftekhari.com)

5-     چند معضل گره ای جنبش آزادی خواهی ایران | dr Massoud Eftekhari (dreftekhari.com)