خشونت گفتاری


انسان با اینکه شاهکار خلقت و عالی ترین ارگانیزم زنده است، در همان حال یکی از خشن ترین موجودات نیز هست. انسان خالق همه فرآورده های تکنیکی، عامل تسخیر فضا و تدوین زیباترین قطعات ادبی, تصویری، هنری و موزیکال می باشد. اما چنین موجود خلاق و سازنده و نو آوری، واجد مخرب ترین ویژگیها و خطرناک ترین قابلیت ها می باشد. قابلیت های منفی که نظیرش را در هیچ ارگانیزم دیگری نمی توان پیدا کرد. او می تواند جهان و طبیعت پیرامونش را به نابودی بکشاند و هرگاه اراده کند تمامی دست آوردهای هزاران سال علم و تجربه را در مدت زمان کوتاهی خاکستر کند. انسان تنها ارگانیزم زنده ای است که از آزار دیگر موجودات و به ویژه همنوعان خود می تواند لذت ببرد

ادامه مطلب