ده انتظاری که زنان از مردان شان دارند
 

  یک - استقلال اقتصادی
 دو - نظافت و تمیزی

سه - مثبت و امیدوار بودن
چهار - حضور ذهن داشتن. به موقع گوش دادن و به موقع حرف زدن
پنج - اهل معاشرت بودن. اجتماعی بودن
شش - هوش و آگاهی
هفت - عشق و اشتیاق و علاقه عاطفی
هشت - شوخ طبعی و خوش خلقی
نه - بلند پروازی و هدف داری
ده - اعتماد کردن و اعتماد به نفس داشتن