مثلث سلامتی چیست؟

انسان فرزند طبیعت است و با آن می بایست در هارمونی، سازگاری, تعادل و پایداری دائمی باشد. تنها در آن صورت است که احساس رضایت، سلامت و خوشبختی می کند

.........................................

تهدید ها و عوامل بیماری زا

با این که انسان توان غلبه بر پاره ای عوامل محیطی را دارد و از این جهت توان تطبیق او با طبیعت و تغییرات محیطی بیش ازسایر ارگانزیم های زنده است، در همان حال می تواند با استفاده از دانش و اراده اش بر خلاف جریان آب شنا کند و از رعایت برخی قوانین طبیعی سر باز زند. سرپیچی انسان ازقوانین طبیعی و یا نادیده انگاشتن قانونمندی های علمی را می توان در چندین مورد زیر جمع بندی کرد

 

یک - بر هم زدن تعادل فیزیکی درونی

دو- بر هم زدن تعادل احساسی

سه - نادیده گرفتن نیازهای طبیعی

چهار - بیش از حد عمده کردن نیازها

پنج - بر هم زدن معادله " خواب - خوراک - کار" به سود یکی از این سه نیاز و یا بیرون از کل معادله