برای بزرگ کردن تصویر روی آن کلیک کنید

نشانه های سلامتی روحی

اول - حضور در مکان و زمان

دوم - تمرکز حواس بالا

سوم - حافظه قابل قبول

چهارم - شادی و اشتیاق در انجام   کاره

پنجم - میل به زندگی و امیدواری

ششم - خلاقیت در انجام کارها

هفتم - داشتن میل جنسی

هشتم - لذت بردن از یک سرگرمی

نهم - اشتیاق به دیدار دوستان

دهم - اشتهای کافی

یازدهم - شادی و خوشحالی در حالات روزانه

دوازدهم - خواب متصل و کافی

سیزدهم - داشتن انرژی کافی

چهاردهم - توان برخورد با استرس معمولی